HEDEF PAZAR İTALYA | BAĞLANTI ELEMANLARI DERGİSİ
Güncellendi
preloader
saved
Operation Successful !

Thank you for choosing us

loader

HEDEF PAZAR İTALYA

İtalya Cumhuriyeti 
Nüfus: 60.359.546 (IMF 2019) 
Yüzölçümü: 301.338 km² 
Başkent: Roma 
Yönetim Biçimi: Parlamenter Demokrasi 
Para Birimi: Euro 


Üyesi Olduğu Başlıca Uluslararası Kuruluşlar: Avrupa Birliği (European Union - EU), Avrupa Birliği (European Union - EU), Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Center - WTO), Birleşmiş Milletler (United Nations - UN), Avrupa Konseyi (Council of Europe), Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (North Atlantic Treaty Organization - NATO), Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund - IMF), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (Organisation for Economic Cooperation and Development - OECD).
Nüfus artışı olmasına rağmen İtalya, dünyanın en düşük doğum oranına sahip ülkelerinden birisidir. Aslında ülkenin nüfus artışı dışarıdan gelen göçlerle artmaktadır. Bunun yanında, İtalya Japonya ve Almanya’dan sonra dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip ülkesidir ve nüfusun yaşlanması devam edecektir. 2010 - 2030 arasında çok yaşlı nüfusun (80+) % 56 artması beklenmektedir. 2019 yılında 60 milyonu geçen nüfusun 23 milyondan fazlası işgücü olarak ve işsizlerin işgücüne oranı da %10,3 olarak tahmin edilmektedir. 2010 yılında ülkedeki göçmenlerin toplam nüfusa oranı % 7 iken 2030 yılında ikiye katlanarak toplam nüfus içinde %13,6’ya ulaşması beklenmektedir. Nüfusun %3,9'u tarımda, %28,3'ü sanayide ve %67,8'i hizmetler  sektöründe istihdam edilmektedir. İtalya nitelikli ve Eurozone ortalamasının altında düşük ücretli teknik işgücüne sahip bir ülkedir.

Üretim için ihtiyaç duyulan çoğu hammadde ve ülkenin enerji kaynaklarının %80'inden fazlası ithal edilmektedir (katı yakıtların %99,7'si, petrolün %92,5'i, doğal gazın %91,2'si ve elektriğin %13'ü). İthalata olan bağımlılık nedeniyle, İtalyanlar elektrik için AB ortalamasından yaklaşık %45 daha fazla ödeme yapmaktadır.

Son on yılda İtalya, dünyanın en büyük yenilenebilir enerji üreticilerinden biri haline gelmiş ve Almanya'dan sonra Avrupa Birliği'nin ikinci büyük ve dünyadaki dokuzuncu üreticisi olmuştur. Ülke aynı zamanda güneş enerjisinde de dünyanın beşinci en büyük enerji üreticisidir. Yenilenebilir kaynaklar, İtalya'da üretilen tüm elektriğin %27,5'ini oluşturmaktadır (su gücü %12,6, %5,7 ile güneş, %4,1 rüzgâr, %3,5 biyoenerji ve %1,6 jeotermal kaynaklar). Ulusal enerji talebinin geri kalanı fosil yakıtlarla (%38,2 doğal gaz, %13 kömür, %8,4 petrol) ve ithalatla karşılanmaktadır.


GENEL EKONOMİK DURUM
Avrupa’nın 4. dünyanın 8. büyük ekonomisi olan İtalya, Avrupa Birliği’nin kurucu üyesidir. Ülke aynı zamanda ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Kanada, Japonya ve Rusya ile birlikte G8 adı verilen sanayileşmiş ülkeler grubuna dahildir. İtalya güçlü ekonomik yapısını, diğer sanayileşmiş ülkelere oranla daha çok aile şirketi olan ve bu aileler tarafından yönetilen, sanayi grupları içerisinde bir araya gelmiş olan küçük ve orta ölçekli firmalara borçludur. Bu firmalar çeşitli kapital ve tüketim ürünleri kategorilerinde uzmanlıklar geliştirmişlerdir. Büyük ölçekli firmalar ise daha çok Kuzey ve Orta İtalya’da toplanırken Güney İtalya’da daha çok tarım ve turizm alanında faaliyet gösteren küçük işletmeler faaliyet göstermektedir. İtalya ekonomisinde imalat sektörü çok güçlüdür. İmalat sektöründe son 30 yıldır Avrupa’nın 2. dünyanın 6. büyük üreticisi, imalat sektörü ihracatında dünyada ticaret fazlası veren 5. ülkesidir. Ana sanayiler arasında otomotiv, gemi yapımı, kimyasallar, mobilya, giyim ve tekstil, deri eşya ve ayakkabı, gıda prosesi, seramik ürünler, parçalar ve makineleri sayılabilir.

İtalyan ekonomisinin bir diğer gücü ise “sanayi bölgeleri” olarak adlandırılan ve aynı sektörde, her biri üretim aşamalarının başka bir dalında uzmanlaşmış birçok firmanın sıkı ekonomik ilişkiler içerisinde bir arada bulunduğu alanların gelişimidir. Bugün İtalya’da 200’den fazla sanayi bölgesi mevcuttur. Ülke çok çeşitli ihracat yapısına sahip olup, belli başlı sektörlerdeki global rekabet gücü, know-how üstünlüğü ve yenilikçilik “Made in Italy” markasını oluşturmuştur.

Küresel Rekabetçilik açısından dünyadaki 141 ülke arasında İtalya 30. sıradadır.

DIŞ TİCARET
İtalya’nın ihracatına bakıldığında ağırlıklı olarak makine, nakliye ekipmanı, metal ve kimyasallar gibi orta düzey teknoloji gerektiren ürünlerin olduğu görülmektedir. Bunun yanında gıda ve içecek, tekstil, kıyafet, deri, ayakkabı, seramik gibi İtalyan küçük ve orta ölçekli işletmelerinin belkemiğini oluşturan emek yoğun ürünler de İtalya’nın ihracatında önemli yer tutmaktadır. İtalya’nın ihracatında AB üyesi ülkelerinin payı 2001’den beri düşmekteyse de bu oran halen % 50’nin üstündedir. 
Almanya, İtalya’nın ihracatında birinci sırada yer almaktadır. Ülkenin ithalat kalemlerinin başında ise ham petrol, petrol yağları ve gazları, otomotiv ve oto yan sanayi ürünleri, kimyasallar, ilaçlar, mineraller ve demir dışı metaller, makineler ve ekipmanları gelmektedir. İtalya’nın ithalatında AB ülkelerinin payı % 60 civarındadır. Almanya , İtalya’nın ithalatında da birinci sırada yer almaktadır.
İtalya’da sadece iki adet serbest ticaret bölgesi bulunmaktadır. Bunlar Venedik Limanı ve Trieste Limanı’dır.

Gerek tarım gerekse sanayi ürünlerinin AB dışı ülkelere ihracatında tamamen serbest ticaret politikası izlenmektedir. Bazı ürünler menşeine bakılmaksızın AB'nin getirdiği zorunluluklar sebebiyle birtakım mevzuatlarla sınırlandırılmıştır. Diğer taraftan bütün birlik ülkeleri için özellikle haklı rekabeti destekleyici çeşitli garanti sistemleri getirmek gibi yine topluluğun koyduğu birtakım teknik zorunluluklar söz konusudur. ISO kalite normları 9000 serisi kaliteyi garantileyen ve rekabet faktörünü ön plana çıkaran bir uygulamadır. Çevreyi koruyan ISO 14000 serisi de aynı derecede önem taşımaktadır.

Ülkemiz açısından otomotiv ve yan sanayi ürünleri, tekstil, çelik ve yan ürünler İtalya'ya yapılan önemli ihracat kalemlerini oluştururken, makine, elektronik cihazlar, ulaşım araçları, metaller ve kimyasal mallar İtalya ile ithalatımızda başı çekmektedir. Türk otomotiv sektörü için İtalya üçüncü büyük ihracat pazarıdır. Yapılan toplam ihracatın %15'inden fazlası İtalya’ya yapılmaktadır.

İtalya’nın ülke bazında başlıca ithalatı (2019)

 

İhracatçı Ülke

İthalat değeri

(USD - bin)

Toplam İtalya ithalatında payı %

Toplam

473,562,250

100

Almanya

77,947,886

16.5

Fransa

41,015,803

8.7

Çin

35,457,957

7.5

Hollanda

25,764,662

5.4

İspanya

24,010,955

5.1

Kaynak : Trademap

İtalya’nın ülke bazında başlıca ihracatı (2019)

 

İthalatçı Ülke

İhracat değeri

(USD - bin)

Toplam İtalya ihracatında payı %

Toplam

532,683,665

100

Almanya

65,055,850

12.2

Fransa

55,776,883

10.5

ABD

51,041,709

9.6

İsviçre

29,193,048

5.5

İngiltere

27,891,601

5.2

 

İMALAT
İtalya, Almanya'dan sonra Avrupa'nın ikinci, dünyanın da 8. en büyük imalatçısıdır. Ayrıca G20 ülkeleri arasında imalat sanayi ticaretinde fazla veren beşinci ülkedir. Makine üretiminde yine Almanya'dan sonra ikinci, ilaç sanayiinde de Avrupa'nın üçüncü en büyük üreticisidir.

AB’nin kilit aktörlerinden biri olan İtalya’nın ana sanayileri makine yapımı, motorlu taşıt üretimi, uçak ve ev eşyasıdır. Almanya’dan sonra, Avrupa’daki en büyük 2. makine üreticisi olan ülke neredeyse tüm makine kategorilerini üretiyor. Tabii ki, genel inşaat sektörü de ana pazar segmentleri arasında bulunuyor.

YABANCI YATIRIM
İtalya'da pek çok yabancı firma ürünlerinin dağıtım ve pazarlaması için yatırım yapmaktadır. İhracat doğrudan aracısız yapılabildiği gibi, İtalya pazarında ürünlerin sunumu, bağımsız acente ve komisyoncular yada yetkili acente ve distribütörler aracılığıyla yapılmaktadır. Ayrıca, yabancı firmaların şube yada temsilcilik ofisi açması, ortak yatırım (joint venture), %100 yabancı sermayeli şirket veya bağlı ortaklık (subsidiary) oluşturmaları mümkündür. İtalyan teşvik sistemi, devlet yardımları alanındaki AB müktesebatına ve bu çerçevedeki normlara uygun olarak yürütülmekte ve daha çok İtalya içerisindeki az gelişmiş bölgelere ve KOBİ’lerin desteklenmesine yöneltilmiş bulunmaktadır. Ancak, AR-GE ve şirketlerin uluslararasılaşma faaliyetleri gibi bir takım özel amaçlar için uygulanan destek mekanizmaları da sistem içerisinde önemli yer tutmaktadır. Teşvik sistemi içerisinde sağlanan destekler çoğunlukla “yumuşak krediler (soft loan)”, program ve projeler kapsamında verilen uzun vadeli düşük faizli kredi imkanlarında oluşmakta, az sayıdaki hibe şeklindeki destekler özelikle az gelişmiş bölgelerdeki firmaların yatırım harcamalarına, KOBİ’lere ve uluslararası promosyon faaliyetlerinin desteklenmesi için meslek örgütleri, Odalar ve ihracat konsorsiyumlarına yönelik olarak kullandırılmaktadır. İtalyan hükümeti serbest girişim ve serbest ticareti teşvik etmektedir. Ayrıca yabancı yatırımlar için bir kayıt yada ön izin sistemi bulunmamakta ancak şirketlerin kuruluş faaliyet alanı ve şirket türlerine göre yatırılması gereken minimum nominal sermaye miktarı belirlenmiş bulunmaktadır. Banka ve sigorta şirketleri ile hisse senedi, yatırım aracı kuruluşlarının AB Direktifleri ile belirlenen kriter ve koşulları karşılaması zorunludur. Yabancı yatırımcılar mevcut teşvik mekanizmalarından yararlanabilmekte ancak bunun için anonim (s.p.a) veya (s.r.l) limited şirket statüsünde örgütlenmiş olmaları gerekmektedir.

İş Yapma Kolaylığı açısından İtalya, dünyada 190 ülke arasında 58. Sıradadır.

TÜRKİYE ile TİCARET 
Türkiye’nin AB üyeliğini destekleyen ülkelerin başında gelen İtalya, Türkiye’nin en önemli ticaret ortaklarından biridir. Türkiye’nin İtalya’ya yakın olması ve komşu olduğu pazarlara girebilmek için önemli bir merkez oluşturması Türkiye’yi, İtalya için önemli bir yatırım ve ticaret ortağı haline getirmektedir. Avrupa Birliğinin en gelişmiş ekonomileri arasında yer alan İtalya ile Türkiye arasındaki ilişkiler birbirini tamamlar niteliktedir. Tekstil-konfeksiyon, deri, makine imalat, gıda işleme ve kimya sektörleri İtalyan firmalarının işbirliğine son derece açıktır. Bu sektörlerin yanı sıra ambalaj, madencilik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, güvenlik sistemleri, mücevherat, haberleşme, mühendislik, lojistik, metal işleme, gemi inşa, enerji, ulaştırma, çevre projeleri, savunma sanayi, sağlık, finansal hizmetler ve turizm sektörleri de işbirliği potansiyeline sahiptir.

Türkiye'nin 2018 yılında yurtdışına gerçekleştirdiği 4 milyar dolar değerindeki toplam yurtdışı doğrudan yatırımda, İtalya 32 milyon dolar ve %0,8 pay ile 9. sıradadır (TCMB). 2018 yılında yurtdışından Türkiye'ye gelen 6 milyar dolar değerindeki toplam doğrudan yatırımda ise İtalya, 509 milyon dolar ve %8,5 pay ile 3. sıradadır (TCMB). Türkiye’deki İtalyan firmaların sanayi sektöründe ağırlıklı olarak gıda, hazır giyim, kimyasal ürünler, elektrik-elektronik, makine imalatı, mobilya, demir-çelik, otomotivde; hizmet sektöründe ise ticaret, turizm, haberleşme, bankacılık ve yatırım finansmanı üzerine yoğunlaştıkları görülmektedir. Türkiye’de kayıtlı şirketlerin İtalya’da 50’den fazla ortaklık veya iştiraki bulunmaktadır. Özellikle Kuzey İtalya’da Türk vatandaşlarına ait çok sayıda işletme faaliyet göstermektedir.

İtalyan İstatistik Kurumu (İSTAT) tarafından yayınlanan son verilere göre, 2019 yılının Aralık ayında, İtalya’nın Dünya’ya toplam ihracatı bir önceki aya göre %-7 oranında azalırken, Dünya’dan ithalatı %-8 oranında azalmıştır. Aynı dönemde, İtalya’nın Türkiye’ye toplam ihracatı bir önceki aya göre %-17 oranında azalırken, Türkiye’den ithalatı %-8 oranında azalmıştır.

KOVID-19
Kovid-19 salgınına bağlı olarak 10 Mart 2020 tarihi itibariyle İtalya’da kişilerin hareketliliği, iş, sağlık ve gıda temini gibi zaruri olduğu ispatlanabilen gerekçelerle sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede, deniz, hava ve demiryollarında olduğu gibi karayolu yolcu taşımacılığı ve toplu taşıma da önemli ölçüde azaltılmıştır.
 
Salgın nedeniyle zaruri olmayan birçok sektörde üretim askıya alınmakla birlikte, ülke içindeki mal taşımacılığında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Taşımacılığın bir iş gerekçesi olarak kabul edilmesi nedeniyle taşımayı gerçekleştiren kişiler de malın teslimatı ve toplanmasıyla sınırlı kalmak kaydıyla, ülke içinde hareket edebilmektedir.

İtalya'da "Made in Italy" ürünlerin ihracatının covid-19 (kovid-19) krizi sonrasında İtalya’nın zarar görmüş imajını düzeltmeye yönelik geniş kapsamlı bir tanıtım eylemi ile yeniden canlandırılması için tasarlanmış 1.4 milyar avro tutarında bir ihracat stratejisi açıklanmıştır.
Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı

 

İtalya Bağlantı Elemanı Sektörü

 İtalya’da, Bağlantı Elemanları Endüstrisinin gelişimi, yerel dernekler ile ülkede düzenlenen bağlantı elemanları fuarları tarafından desteklenmektedir. İtalyan üreticilerin ve ihracatçıların uluslararası fuarlara yoğun katılımı sektörün canlı kalması ve sektörel gelişmelere açık olması sonucunu vermektedir. İç pazara yönelik çalışan hala birçok firma olsa da bunların çoğu, hızlı erişimi, uluslararası ticareti ve küreselleşmeyi de destekleyen temsilcilikler üzerinden dünya ile çalışmakta.
 
 İtalya’nın, hem Avrupa’da hem de dünyada, bağlantı elemanları sektöründe dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmasının en önemli nedeni, makine, kalıp, tel ve kişiye özel bağlantı elemanları gibi bağlantı elemanı teknolojilerinde daha iyi bir kaliteye sahip olmasıdır. Dünyaya makine, kalıp ve tel satan birçok İtalyan şirketinin bulunması bu kalitenin bir göstergesidir. Ayrıca, kalıp tasarımında ve yazılımında oldukça ileri düzeyde birçok İtalyan şirketi var. Bağlantı elemanları sektöründe,  gelişmekte olan ülkelerde kullanılan ikinci el makinelerin birçoğu İtalya üretimidir. 

İtalya aynı zamanda ambalaj makineleri, kaplamalar ve ısıl işlem tesislerinin üretimindeki kalitesi ile de tanınıyor. 30-40 yaşındaki makinelerin hala çalışır halde olması, İtalyan üretim makinelerinin kalitesini gösteriyor.
İtalyan endüstriyel bağlantı elemanları pazarında ortaya çıkan en önemli trendlerden biri, sektöre özgü bağlantı elemanlarının geliştirilmesidir. Örneğin, şirketler, havacılık ve savunma sektörü için arttırılmış mukavemet ile korozyona ve ısıya dayanıklılık özelliklerine sahip alaşımlı bağlantı elemanları ve sıkıştırılabilir somunlar geliştirmektedir. Diğer gelişmeler, plastik montajlarda işlem verimliliğini arttırması beklenen, kendinden kilitli ve kendinden perçinli bağlantı elemanlarıdır.

Hafif bağlantı elemanları, Batı Avrupa’da, özellikle de İtalya’daki profesyonel pazarlarda, belirgin bir popülerlik kazanmaktadır. Bu tür bağlantı elemanları giderek artan oranda paslanmaz çelikten ve alüminyumdan yapılmaktadır. Çelikten mamul hafif bağlantı elemanları galvanize edilmek yerine teflon veya geomet ile kaplanyor.

İtalya’nın ülke bazında bağlantı elemanı ihracatı (2019)

 

İthalatçı Ülke

İhracat değeri

(USD - bin)

İhracat miktarı (ton)

 İtalya ihracatında payı %

Toplam

1,912,633

429,765

100

Almanya

559,900

144,726

29.3

Fransa

308,325

78,816

16.1

ABD

106,628

15,582

5.6

Polonya

100,531

24,042

5.3

İspanya

98,261

25,213

5.1

İngiltere

80,535

16,396

4.2

İsviçre

58,910

8,191

3.1

Çekya

49,116

11,370

2.6

Romanya

43,928

6,911

2.3

Macaristan

41,021

9,303

2.1

Kaynak : Trademap

 

İtalya’nın ülke bazında bağlantı elemanı ithalatı (2019)

 

İhracatçı Ülke

İthalat değeri

(USD - bin)

İthalat miktarı (ton)

 İtalya ithalatında payı %

Toplam

944,623

258,639

100

Almanya

271,658

48,230

28.8

Çin

164,775

82,255

17.4

Tayvan

87,012

30,875

9.2

ABD

44,925

1,981

4.8

Fransa

41,466

8,824

4.4

Hindistan

35,244

11,907

3.7

Avusturya

27,052

4,012

2.9

İngiltere

26,735

2,009

2.8

İsviçre

25,657

2,890

2.7

Hollanda

18,768

1,908

2.0

Kaynak : Trademap